Beleidsplan 2021-2026

1 INLEIDING

De NGS is in 1987 opgericht. In die tijd werden veel van de oudere waterstaatsgemalen gesloopt en vervangen door nieuwe. Soms bleef het gemaalgebouw wel behouden maar werden de pompen en bijbehorende installaties vervangen door moderne. Het belang van de waterbeheerders in Nederland was er vooral op gericht om de bemaling zo effectief en efficiënt mogelijk te regelen.

 

De waarde van bijzondere, beeld- en geschiedkundig waardevolle gemalen met hun oude stoom-, diesel- en elektrische technieken werd nog niet breed herkend en erkend. De initiatiefnemers van de NGS zagen dit met lede ogen aan en wilden deze ontwikkeling keren.
Kortgezegd was toen bij de oprichting in 1987 - en is ook nu nog - het doel van de NGS het bevorderen van het behoud en beheer van cultuurhistorisch waardevolle oppervlaktewater gemalen (uitgezonderd molens, daarvoor is een andere stichting actief). Daartoe zet de NGS zich in om de landelijke kennis en informatie over deze gemalen te inventariseren, te documenteren en uit te dragen. Een tweede belangrijk aspect is belangenbehartiging bij relevante organisaties voor een duurzaam behoud van deze gemalen. Een derde essentieel aspect is het zijn van een samenwerkings-platform voor onze deelnemende organisaties die dit soort gemalen daadwerkelijk beheren. Ook het verzorgen van publicaties is een belangrijk aspect.

Onze missie is dat zo veel mogelijk Nederlanders tot in lengte van jaren kennis kunnen nemen van en ook in de praktijk de betekenis en het belang kunnen ervaren van bijzondere (“mooie”) en cultuurhistorisch waardevolle gemalen die zo kenmerkend zijn voor het bestaan van het Nederlandse polderlandschap.
In dit beleidsplan geven we als bestuur van de NGS aan hoe we in de komende 6 jaar (2021 – 2026) invulling gaan geven aan ons doel en onze missie.
Daartoe gaan we in de volgende hoofdstukken kort in op de realisatie van het vorige beleidsplan 2013 – 2020 en de doelstellingen en strategie voor de nieuwe planperiode. Ook gaan we in op de activiteiten die we daarvoor willen ontplooien en hoe we een en ander willen organiseren.

Download hier het gehele beleidsplan 2021 - 2026


CONTACT

secretaris
ir. C.H.B.M. Ceelaert
Sportlaan 63,
5242 GP Rosmalen


Ontwerp  Realistatie