Beleidsplan 2013-2020

1 INLEIDING

Periodiek wordt een beleidsplan opgesteld waarin voor een periode van zeven jaar de te volgen beleidsmatige koers en de in die periode te verwezenlijken doelen/activiteiten zijn vastgelegd.

1.1 –de MISSIE
is te vinden in art 2 lid 1 statuten:
De stichting heeft ten doel het bevorderen van de kennis over, het inventariseren en het documenteren van, en het constructief meewerken aan mogelijk behoud en beheer van waardevolle gemalen, niet zijnde windmolens en de met deze gemalen ruimtelijk en/of functioneel een eenheid vormende kunstwerken en terreinen, gericht op de waterpeilbeheersing.

1.2 -kernpunten
van de missie zijn dus:

- kennisbevordering
- inventarisering
- meewerken aan het selectief behoud en beheer van gemalen

1.3 -als doelen
zijn te noemen:

- verbeteren van de kwaliteit instandhouding
- versterken van het belang van dit erfgoed
- versterken van de maatschappelijke belangstelling voor de zorg voor oude gemalen
- platformfunctie voor deelnemende organisaties

1.4 -BELEIDSPLAN
Het beleidsplan geeft aan:

- wie we zijn
- waarvoor we staan
- hoe zich op de doelen te richten
- welke activiteiten daarvoor zullen worden verricht van 2014 tot en met 2020


2 POSITIEBEPALING

De positie van de stichting is verwoord in art 2 lid 2 statuten:
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:

a. periodiek overleg tussen de aangesloten organisaties teneinde te komen tot onderlinge informatie-uitwisseling en samenwerking.
b. het optreden als gesprekspartner namens de deelnemers
c. het stimuleren en ondersteunen van plaatselijke, regionale en landelijke activiteiten.
d. het geven van informatie over de aangesloten organisaties en hun werkterrein
e. het bevorderen van publiciteit in deze
f. alle andere wettige middelen, die de organisatie ten dienste staan

2.1 -kernpunten zijn dus:

- bundeling van krachten en ondersteuning initiatieven
- platform voor overleg voor:

-uitwisseling van ervaringen
-opsporen van knelpunten
-formuleren van verbeteringen voor beleid
-belangenbehartiging
-verbeteren van de voorwaarden tot instandhouding

- koepel van particulier initiatief
-centrale gesprekspartner deelnemers
-gesprekspartner overheden


3 OVERZICHT

De NGS is opgericht in 1987 en heeft een groot aantal activiteiten ontplooid alsmede uitgaven verzorgd:

-brochure 31 gemalen -onderhoudsprogramma -inventarisatie-project
-Malen om water -uitgave 10-jarig bestaan -“Gemalen …als het water deert”
-groot aantal adviezen in rapportages aan deelnemers -“Gemalen…het behouden waard”
-concept statuten voor deelnemende stichtingen/verenigingen
-De Gemalen Gids - “het water de baas”

Huidige bestuursleden en adviseurs


4 VOORUITBLIK

De NGS zet zich in deze beleidsperiode in voor:

4.1 -beleidsontwikkeling door:

-ontwikkeling van inzichten d.m.v. het inventariseren van knelpunten waarbij

- als eerste de bron ligt bij de aangesloten organisaties
- en als tweede geldt het algemeen b.v. door bijwoning studiedagen
- en als derde actief gerichte informatie verzameld wordt door enquêtes of inventarisaties

-beleidsvorming wordt voorbereid na raadpleging deskundige relaties binnen en buiten de kring van deelnemers.
Over belangrijke onderwerpen worden:

- notities en dossiers samengesteld
- vindt afstemming in d.b.en deelnemersvergadering plaats
- en besluitvorming binnen bestuur


4.2 -uitdragen van het beleid via

-belangenbehartiging
De NGS kan:

- gevraagde/ongevraagde adviezen naar buiten brengen
- via publicaties naar buiten treden
De NGS is
- overlegpartner voor rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en anderen

-deskundigheidsbevordering
De NGS tracht de deskundigheid van haar deelnemers te bevorderen door het:

- uitbrengen van nieuwsbrieven en publicaties
- actueel houden van de website
- houden van deelnemersvergaderingen
- het stimuleren van cursussen

4.3 -in praktijk te brengen door:
-kwaliteitsbevordering van objectgerichte instandhoudingzorg via:

- goede selectie en registratie
- bundeling van kennis en expertise
- bevorderen van samenwerking
- herkenning van knelpunten
- bepleiten van verbeteringen
- het stimuleren van samenwerking

-verbeteren toegankelijkheid van gemalen d.m.v. het:

- stimuleren van infomatie-voorzieningen
- bevorderen van openstellingstijden
- bevorderen van de inzet voor historische gemalen bij de waterschappen


5 FINANCIËN

Subsidie ontvangen wij van:

- sponsors die te onderscheiden zijn in
- 2 hoofdsponsors, die voor jaarlijkse vaste inkomsten zorgen,
waaruit de lopende bestuurlijke en secretariële zaken kunnen worden betaald
Op dit moment zijn dat Tauw BV en Bosman Watermanagement
In principe (zijn) worden sponsorcontracten met wederzijdse verplichtingen vastgelegd
- projectsponsors, die voor bepaalde projecten bijdragen
waarvoor sponsorcontracten worden afgesloten, waarin wederzijdse verplichtingen vastgelegd worden
Momenteel is dat de Unie van Waterschappen
- bijdragen deelnemers, die een symbolisch bedrag bijdragen van € 50 per jaar
- bijdragen donateurs ter hoogte van > € 25,- per jaar

startsubsidies verstrekken wij:

- (onder voorwaarden) aan nieuwe deelnemers tot € 700,-


6 INTERNE ORGANISATIE

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 van de gewenste 6 bestuursleden, waarbij de taken als volgt zijn onderverdeeld:

- voorzitter, die algehele leiding inclusief representatie heeft;
- secretaris, die de schriftelijke voorbereiding en afhandeling van stukken, zowel intern als extern verzorgt;
- penningmeester, die voor het beheer van inkomsten en uitgaven verantwoordelijk is.

De andere d.b.leden zijn algemeen inzetbaar, maar hebben als specifieke taak het contact houden met de diverse stichtingen.

Het d.b. wordt bijgestaan 5 adviseurs die over een breed terrein het bestuur deskundig bijstaan en adviseren. Zij zijn vaak degenen die de feitelijke contacten hebben met de deelnemers in verband met de technische kennis die daarvoor nodig is.

Sinds 1-11-2014 is de administratie onder gebracht
ten kantore van
Carlos Ceelaert, secr. NGS
Sportlaan 63,
5242 GP Rosmalen
06 54 63 70 19
073 522 0792


7 SAMENVATTING ACTIVITEITEN

In de komende periode worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

- naar aanleiding van de resultaten van het vooronderzoek naar het behoud van dieselgemalen actie ondernemen richting waterschappen in de vorm van rechtstreeks contact/gesprek met het waterschap over concrete (diesel)gemalen
- het bijhouden van documentatie rond de inventarisatie
- het intensiveren van de contacten met de waterschappen teneinde
meer en eerder invloed te hebben op mogelijk behoud van waardevolle installaties
- instellen van de Award Vitaal Gemaal
-het stimuleren van cursussen en de organisatie van de jaarlijkse NGS-vrijwilligersdag
-het actualiseren/verbeteren van de website

daarnaast zullen wij:

- gerichte informatie verzamelen met behulp van enquêtes of inventarisaties
- notities en dossiers samenstellen
- gevraagde/ongevraagde adviezen naar buiten brengen
- via publicaties naar buiten treden
- nieuwsbrieven en publicaties uitbrengen
- anderen voor de stichting te interesseren
- bijdrage aan belangstellenden vragen
- de deelnemersbijdrage stabiliseren op € 50,- per jaar


CONTACT

secretaris
ir. C.H.B.M. Ceelaert
Sportlaan 63,
5242 GP Rosmalen
06-54637019
073-5220792


Ontwerp  Realistatie