.

Dieselaandrijving.... hoe lang nog?

De introductie rond 1900 van de verbrandingsmotor, kort daarop gevolgd door de elektromotor, in de bemalingstechniek luidde het einde in van de toenmalige stoomaandrijving. Op zijn beurt wacht nu de dieselmotor eenzelfde lot. In veel gemalen die oorspronkelijk met een dieselmotor werden aangedreven, heeft de elektromotor de aandrijving overgenomen.

Dieselmotoren zijn in gemalen een zeldzaamheid geworden en zullen naar verwachting binnen 10 jaar nagenoeg geheel verdwenen zijn. 

Sinds 2010 zijn niet minder dan 23 dieselgemalen geamoveerd of van elektrische aandrijving voorzien. Daarmee dreigt tevens een belangrijk onderdeel van ons (cultuur)historisch watererfgoed verloren te gaan. De Nederlandse Gemalen stichting (NGS) wil trachten dit te voorkomen.


De brochure “Dieselaandrijving.... hoe lang nog?” is hier te downloaden

 

 

 

Historie

Vanaf de 16e eeuw wordt laag-Nederland door bemaling drooggehouden. De ooit meer dan 1000 poldermolens die hiervoor zorgden werden vanaf omstreeks 1850 meer en meer verdrongen door stoomgemalen.
De introductie rond 1900 van de verbrandingsmotor en de elektromotor in de bemalingstechniek luidde het einde in van het gebruik van stoomaandrijving. Van de ooit meer dan 100 stoomgemalen zijn er thans nog negen over, waarvan slechts één functioneel. Op zijn beurt wacht nu de verbrandingsmotor eenzelfde lot. In veel gemalen die oorspronkelijk met een verbrandingsmotor, meestal een dieselmotor, werden aangedreven, heeft als gevolg van de uitbreiding en versterking van het elektriciteitsnetwerk de elektromotor de aandrijving overgenomen. Daarnaast hebben andere historische- en technische ontwikkelingen, zoals de beide oliecrises van 1973 en 1979 en de opkomst van de automatisering van de bedrijfsvoering, milieueisen en regelgeving rondom de arbeidsomstandigheden van het bedienend personeel hierbij een grote rol gespeeld. Een bijkomend – en vaak doorslaggevend – aspect is het op een gegeven moment niet meer voorhanden zijn van reserveonderdelen omdat het betreffende motortype niet gangbaar, c.q. niet meer in productie is. 
Het aantal door dieselmotoren aangedreven gemalen in ons land is dientengevolge enorm – en snel – afgenomen. 

Dieselmotoren als hoofdaandrijving zijn in gemalen een zeldzaamheid geworden. Momenteel telt Nederland nog slechts een 40-tal cultuurhistorisch waardevolle diesel- en/of hybride (diesel + elektrisch) aangedreven gemalen. Gevreesd moet worden dat binnen een periode van omstreeks 10 jaar deze vorm van aandrijving geheel verdwenen zal zijn, een lot dat de voorloper van de dieselmotor, de daaraan nauw verwante zogenoemde zuiggasmotor, al heeft moeten ondergaan. Anders dan bij de stoommachine is van de zuiggasmotor als pompaandrijving bij gemalen zelfs geen enkel exemplaar bewaard gebleven.
Door dieselmotoren aangedreven gemalen vormen hierdoor inmiddels onderdeel van ons (cultuur)historisch watererfgoed, dat aandacht, bescherming en indien mogelijk behoud verdient.

Doelstelling

De hoofddoelstelling van de Nederlandse Gemalenstichting (NGS) is het bevorderen van de kennis over, het inventariseren en documenteren van, en het constructief meewerken aan mogelijk behoud en beheer van waardevolle gemalen. Het kunnen blijven functioneren van dergelijke installaties is hierbij een belangrijk gegeven. Eventueel daarvoor noodzakelijke innovaties en vernieuwingen zijn hiervan een logisch en geaccepteerd gevolg.
De NGS ziet het als een rechtstreeks uit deze doelstelling volgende taak een bijdrage te leveren in de vorm van het meedenken bij voor het waterschap aanvaardbare oplossing(en) voor het aanpassen en/of moderniseren van cultuurhistorisch waardevolle bemalingsinstallaties. De thans met uitsterven bedreigde dieselgemalen vormen in deze context een belangrijk aandachtspunt. 

Watererfgoed

Ondanks dat cultuurhistorie geen kerntaak van de waterschappen is erkennen zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het watererfgoed. De meeste waterschappen hebben dan ook beleid vastgelegd wat betreft het behoud en herstel van de cultuurhistorisch waardevolle elementen in hun beheersgebied.
De hierbij gangbare definitie van watererfgoed luidt: “De karakteristieke, aan water gerelateerde objecten en structuren in het landschap, ontstaan door enerzijds de ‘strijd’ tegen het water en anderzijds het gebruik van water”. De hier bedoelde objecten zijn met name gemalen, sluizen, dijkmagazijnen en poldermolens.
Kennisname van de diverse in dit kader voorgenomen en/of inmiddels uitgevoerde plannen geeft de indruk dat slechts weinig gemalen in dit circuit een rol spelen, laat staan de hierin aanwezige cultuurhistorisch waardevolle technische installaties.
De NGS wil hierover met de waterschappen van gedachten wisselen, niet alleen ten aanzien van de diesel- en hybride aangedreven gemalen maar ook in meer algemene zin waar het gemalen betreft.  

Behoud en restauratie

Net zoals dit bij de ontmanteling en dreigende teloorgang van stoom­gemalen het geval was, hebben zich in veel delen van het land mensen – van diverse pluimage en niet zelden voormalige waterschapmedewerkers – verenigd in stichtingen met als doel behoud van in hun ogen waardevolle gemalen. Meer en meer stellen de waterschappen als voormalige eigenaren zich positief op tegenover dergelijke initiatieven en wordt raad, daad en financiële steun geboden. Het resultaat van de door deze stichtingen en vriendenclubs geleverde inspanningen op het gebied van restauratie en herstel is vaak indrukwekkend en heeft onder andere geleid tot het ontstaan van een aantal prachtige museumgemalen. 
Daarnaast kan gelukkig geconstateerd worden dat een aantal waterschappen door hen afgestoten gemalen en/of installatiedelen zelf in stand houden of een zinvolle andere bestemming geven.
De NGS rekent het zich tot taak een stimulerende en adviserende rol te spelen bij het mogelijk maken van de overdracht van overcomplete gemalen en/of installatiedelen.

Functioneel behoud

De technische- maar ook de gebruikslevensduur van een gemaal is niet onbeperkt. Vóór het soms onvermijdelijk moeten vervangen of afstoten van een gemaal zal in veel gevallen eerst de optie van inno­vatie en aanpassing bezien worden. Hierbij kunnen zich onvermoede doch technisch verantwoorde mogelijkheden en oplossingen voordoen. Deze vragen soms een extra investering maar zijn de moeite waard wanneer sprake is van een monumentale- of technisch cultuurhistorische status van het betreffende object. Dit kan tot een cultuurhistorisch aanvaardbare oplossing leiden waarbij bovendien veel tijdverlies (en ergernis) in de plan- en vergunningenfase voorkomen kan worden. Voorkomen moet echter worden dat door het nastreven van te hoge eisen wat betreft behoud het waterschap zich gedwongen voelt van een voorgenomen aanpassing af te zien en over te  gaan tot het stichten van een nieuw gemaal. Met als mogelijk gevolg het afstoten van het oude gemaal met een vergroot risico op uiteindelijke teloorgang daarvan.
De NGS wil – en kan – in dergelijke gevallen fungeren als meedenkende partner en aandrager van ideeën en heeft daarvoor ook de nodige deskundigheid in huis.

Een voorbeeld hiervan is de onlangs uitgevoerde aanpassing van het boezemgemaal Pijnacker Hordijk te Gouda waar één van de te vervangen dieselmotoren in combinatie met de nieuwe elektrische aandrijving functioneel inzetbaar blijft. De NGS heeft hierbij, naast technische inbreng, een coördinerende rol gespeeld. Een tijdige inschakeling van de NGS is daarbij van belang; zij wil daarom vroegtijdig met de betreffende waterschappen in gesprek komen, ook als er nog geen concrete plannen voorliggen.

Inventarisatie

Om meer zicht te krijgen op de thans nog aanwezige dieselgemalen en de daarin aanwezige aandrijvingen heeft de Nederlandse Gemalenstichting, op basis van de gegevens in haar inventarisatiebestand anno 2020, een overzicht opgesteld van alle diesel- en hybride aangedreven gemalen in Nederland en is een beknopt bureau-onderzoek uitgevoerd naar de verschillende dieselmotoren die daarbij zijn aangetroffen.
Naast de nog functionele in het bezit van de waterschappen zijnde installaties, bijeengebracht in het overzicht Nog functionele verbrandingsmotoren in Nederlandse gemalen, zijn ook de museale en de in particulier bezit (stichtingen) zijnde dieselgemalen in deze inventarisatie betrokken. Deze gegevens zijn samengebracht in het overzicht Dieselaangedreven gemalen in beheer bij stichtingen. Hierdoor ontstaat een totaalbeeld van de verscheidenheid van de in Nederland nog als directe aandrijving aanwezige dieselmotoren in gemalen. De in diverse gemalen nog als noodstroomaggregaat aanwezige dieselmotoren zijn vooralsnog buiten beschouwing gebleven. Dieselmotoren die vanwege historisch behoud nog in sommige gemalen aanwezig zijn, zonder dat zij hierin een functie hebben, zijn in het overzicht Door waterschappen op hun oorspronkelijke locatie bewaarde diesels. Dit vormt de meest bescheiden, elementaire en soms enig haalbare vorm van behoud.

Waardestelling

Het blindelings streven naar behoud van alle thans nog aanwezige dieselinstallaties is niet reëel en bovendien onuitvoerbaar. Om een basis te hebben voor het gericht streven naar behoud van een installatie – in welke vorm dan ook – is een op zijn minst globale waardestelling hiervan noodzakelijk. De NGS heeft hiervoor uitgangspunten en een waarderingschaal opgesteld. Deze globale waardestelling is gebaseerd op twee criteria: oorspronkelijkheid en zeldzaamheid. Deze kunnen als volgt gedefinieerd worden.

Oorspronkelijkheid

Een bemalingsinstallatie is als oorspronkelijk aangemerkt als alle bij de bouw reeds aanwezige opvoer- en aandrijfwerktuigen nu nog ongewijzigd aanwezig zijn en er geen andere werktuigen zijn toegevoegd. Naarmate een gemaal ouder is wordt er meer waarde aan de oorspronkelijkheid toegekend.

Zeldzaamheid

Zeldzaamheid wordt als waardevol beoordeeld als het een motor betreft die in het verleden veel is toegepast, maar waarvan er nu nog maar een beperkt aantal over zijn. Het gaat dan eigenlijk meer over de mate waarin een bepaalde dieselmotor zeldzaam geworden is.

Het criterium zeldzaamheid is per motor(type) apart beoordeeld. Incidentele toepassing van een bepaald merk/fabricaat/type motor die, om wat voor reden dan ook, in een gemaal is toegepast wordt in deze optiek niet als waardevol beoordeeld. Motoren zonder cultuur­historische waarde op dit moment hebben vooralsnog geen waardering gekregen. Echter dit kan in de toekomst veranderen; ook zij mogen niet uit het oog verloren worden en/of buiten de discussie blijven.

Op basis van de voornoemde uitgangspunten en criteria is een zo objectief mogelijk oordeel geveld en is een waarderingsschaal opgesteld welke varieert van A, via AA tot AAA, hetgeen zich grofweg laat vertalen als respectievelijk ‘enigszins waardevol’,  ‘waardevol’ en ‘zeer waardevol’.
Een en ander is samengebracht in het overzicht Nog functionele verbrandingsmotoren in Nederlandse gemalen en is bedoeld als uitgangspunt voor de discussie over hoe omgegaan zou moeten worden met de nog bestaande diesel- en hybride gemalen om te komen tot verantwoord behoud van dit cultureel watererfgoed.

Toekomstig beleid NGS

De NGS streeft naar verdere bevestiging van de erkenning als autoriteit op het ­gebied van kennis van de cultuurhistorisch-technische aspecten van de Nederlandse gemalen.
Het door de waterschappen betrokken worden bij het ontwikkelen van hun plannen voor de noodzakelijke aanpassing en/of vervanging van de nog bestaande dieselgemalen en overige als waardevol aangemerkte bemalingsinstallaties past hierin en is een wezenlijk aspect in haar voorgenomen beleid voor de komende jaren.

 

Nog fuctionele verbrandingsmotoren in Nederlandse gemalen - Peildatum september 2017

Eigenaar/beheerder          
naam gemaal Locatie Soort Aandrijving, merk en type Bouwjaar   Waardering
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht          
Baambrugge Westzijde (De Horn) Baambrugge diesel Kromhout 4TS 1969 AA
Middelpolder Amstelveen hybride Thomassen 5VO, 5 cil. 1936 AAA
      Kromhout 3F-240 1967  
Waardassacker Abcoude hybride Kromhout 5 TS 117 1965 AA
Winkel Waverveen hybride Kromhout 6F-240 1960 AAA
Holland, Sticht & Voorburg Loenen a/d Vecht hybride Kromhout 6TS 117 1966 AAA
Nieuwe Bullewijk Ouderkerk a/d Amstel hybride Stork-Werkspoor DR 216, 6 cil. 1974 A
Petronella Amstelhoek hynride Deutz F4M 716 1913 AAA
           
Waterschap Brabantse delta          
Moerdijk Moerdijk hybride Stork-Ricardo R203, 3 cil. 1956 AA
            
Hoogheemraadschap van Delfland          
Kralingerpolder Maasland diesel Kromhout 8GS,  4 cil. 1958 AA
Oude- en Nieuwe Broekpolder Kwintsheul hybride Industrie 2VD 6, 2 cil. 1950 AA
Oude Lierpolder De Lier diesel Crossley, horizontale  1 cil. 1929 AA
Parksluizen Rotterdam hybride Mitsubishi  S16R-PTA 2008  
Plaspoel- en Schaapweipolder Rijswijk hybride Crossley O120, horizontale 1 cil. 1925 AA
           
Waterschap Drents-Overijsselse Delta          
Langeslag Laag Zuthem diesel Kromhout 4TS 117 1965 AAA
      Kromhout 8TS 117    
Nieuw Lutterzijl Genemuiden hybride John Deere 6068 TF 250, 6 cil. 2014  
Streukelerzijl Hasselt hybride Crossley O 223, 2 cil. 1926 AAA
      Stork-Ricardo AR 205, 5 cil.    
      Stork-Ricardo BR 215, 5 cil.    
A.F. Stroïnk Blokzijl hybride Caterpillar 3412 E 2004  
      Caterpillar 3412 E    
           
Wetterskip Fryslân          
De Wildlanden Oudega diesel Hatz E89 FG, 1 cil. 1985 A
           
Waterschap Hollandse Delta          
De Haas van Dorsser Oude Tonge hybride Kromhout 8TS 117 1970 AA
De Eendracht Oude Tonge diesel IVECO CURSOR C87 ENTX, 6 cil. 2014  
De Eendragt Goudswaard hybride Stork-Ricardo R156, 6 cil.  1971 A
Dijkje Ridderkerk diesel Hatz, 4L 41G 1997  
Galathee Ooltgensplaat diesel Perkins, 6 cil. 1996  
Oud- en Nieuw Reijerwaard Ridderkerk hybride General Motors-Detroit  1992  
Oudenhoorn Oudenhoorn diesel Deutz F 10L 714 1969 A
Rozenburg Rozenburg hybride Stork-Ricardo R155, 5 cil. 1969 A
Trouw Hellevoetsluis hybride Caterpillar 3412 E 2011  
           
Waterschap Hunze en Aa’s          
Duurswold Farmsum hybride Stork-Ricardo RHO 210, 8 cil. 1964 A
Oostermoer De Groeve hybride Deutz A4M 428, 4 cil. 1955 AA
Rozema Termunterzijl diesel/aardgas Caterpillar G 3512 SITA, 12 cil. 2000 A
      Caterpillar G 3512 SITA, 12 cil. 2000 A
      Caterpillar G 3512 SITA, 12 cil. 2000 A
Woudbloem Woudbloem hybride Brons 5GB, 5 cil. 1978 AA
           
Waterschap Noorderzijlvest          
De Drie Delfzijlen Delfzijl hybride Brons 6GV, 6 cil.    1972 AA
      Brons 6GV, 6 cil.    1972 AA
De Waterwolf Lammerburen hybride Brons 6GV, 6 cil.    1976 A
      Brons 6GV, 6 cil.    1976 A
      Brons 6GV, 6 cil.    1976 A
      Brons 6GV, 6 cil.    1976 A
H.D. Louwes  Zoutkamp diesel Brons 3GB, 3 cil. 1972 AAA
      Brons 3GB, 3 cil. 1972 AAA
      Brons 3GB, 3 cil. 1972 AAA
Peizer- en Edermaden Peizermade diesel Kelvin T4, 4 cil. 1975 AA
      buiten gebruik    
           
Hoogheemraadschap van Rijnland          
De Leeghwater De Kaag diesel Brons 6GV, 6 cil. 1973 A
      Caterpillar 3412 E 2002  
Pijnacker Hordijk Gouda hybride Werkspoor TM 365, 6 cil. 1935 AAA
De Leeghwater De Kaag diesel Brons 6GV, 6 cil. 1973 A
Th. Brans Boskoop hybride Stork R154 1964 AA
           
Waterschap Rivierenland          
mr.dr. G. Kolff Kinderdijk diesel Caterpillar 3412 E 1990 A
      Caterpillar 3412 E 1990 A
      Caterpillar 3412 E 1990 A
mr. G.J.H. Kuykgemaal Randwijk diesel Volvo Penta TWD 1630 V 1999 A
      Volvo Penta TWD 1630 V 1999 A
      Volvo Penta TWD 1630 V 1999 A
J.U. Smit Kinderdijk diesel Stork Ricardo  BR 216, 6 cil. 1972 AA
      Stork Ricardo  BR 216, 6 cil. 1972 AA
      Stork Ricardo  BR 216, 6 cil. 1972 AA
D.W. het Lam Vianen hybride DAF DKS-1160 1981 A
           
Hoogheemraadschap van  Schieland en De Krimpenerwaard          
Abraham Kroes Moordrecht hybride  Industrie 6231 1968 AAA
      Industrie 8241 1968 AAA
Binnenwegse polder Bleiswijk hybride  Stork Ricardo  R153, 3 cil.  1962 AA
De Kooi Bergschenhoek hybride  Industrie 6231 1967 AAA
Hennipsloot Zevenhuizen diesel Kromhout, 3 cil. 1951 AA
P.D. Kleij Nieuwerkerk a/d IJssel hybride  Perkins, 4 cil. 1990 A
U.G. Schilthuis Rotterdam hybride  Mirrlees Blackstone dual fuel ERDF 6  1977 AAA
      Mirrlees Blackstone diesel ERDF 6  1977 AAA
           
Waterschap Zuiderzeeland          
Vissering Urk diesel/gas MAN Brons 12V 20/27, 12 cil. 1983 AA
      Caterpillar, G 3516 SITA, 16 cil. 1997 A
      Caterpillar, G 3516 SITA, 16 cil. 1997 A
Wortman Lelystad-Haven diesel Stork Hesselman HL 7x42/75, 7 cil.  1956 AAA
      Stork Hesselman HL 7x42/75, 7 cil.  1956 AAA
      Stork Hesselman HL 7x42/75, 7 cil.  1956 AAA
      Stork Hesselman HL 7x42/75, 7 cil.  1960 AAA

 

Door stichtingen, particulieren en waterschappen behouden historische dieselgemalen - Peildatum september 2017

Eigenaar/beheerder            
naam gemaal Locatie Soort Aandrijving, merk en type Status Bouwjaar Waardering
Stichting Nieuwolda            
De Hoogte Nieuwolda diesel Brons AE, 3 cil. werkend 1935 AAA
             
Stichting Museumgemaal Cremer            
Cremer Termunterzijl diesel Werkspoor TMA 278     werkend 1956 AAA
      Brons 6 GV-E, 6 cil. werkend 1971 A
             
Stichting tot Behoud van Rijksmonumenten SBR            
De Groene Molen Joure diesel/wind Lister HR1, 6 pk 1 cil.    werkend 1937 AA
Stichting Waterschapserfgoed Fryslân            
Huinsermolen Huins diesel/wind Lister HR3, 3 cil.       werkend 1980 AA
             
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier            
Beetskoog Oudendijk diesel Brons, 1 cil.     werkend 1910 AAA
             
Woningstichting van Alckmaer voor Wonen            
Leegwater, Overdie/Achtermeer Alkmaar diesel Werkspoor, 1 cil.  A-frame werkend 1913 AAA
             
Hoogheemraadschap van Rijnland            
Velserbroek Velserbroek diesel Brons, 1 cil. ruw-olie     werkend 1914 AAA
             
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht/Stichting oude gemaal De Ronde Hoep            
De Ronde Hoep                       Ouderkerk a/d Amstel diesel Werkspoor 1 cil. A-frame werkend 1913 AA
             
Particulieren            
Kromme Aar Alphen a/d Rijn diesel Industrie 2VD 4, 2 cil.  werkend 1941 AAA
Kerk- en Dergmeer Oudkarspel diesel SAMOFA 1 cil.       werkend 1958 AA
             
Stichting Behoud Oude Motorgemalen Leidschendam-Voorschoten (STIBOM)            
De Antagonist Leidschendam diesel Crossley O-126, hor. 1 cil. werkend 1930 AA
De Vereeniging Voorschoten diesel Brons, 2 cil.           niet werkend 1922 AAA
             
Regionale Gemalenstichting Alblasserwaard en Vijfheerenlanden            
Langerak Gieszsenburg diesel Crossley HDE 11, 1 cil.  werkend 1939 AAA
De Biezen Vianen diesel Crossley O-120, 1 cil. ruw olie werkend 1926 AAA
Over- en Nederslingeland Giessenburg diesel Crossley FO/2, 2 cil.  werkend 1939 AAA
Van Haaften/polder Sliedrecht Bleskensgraaf diesel Brons, 2 cil.        werkend 1924 AAA
             
Hoogheemraadschap van Delfland            
Kralingerpolder Maasland diesel Kromhout 8GS, 4 cil.  werkend 1958 AA
             
Waterschap Aa en Maas            
Caners Gewande hybride Thomassen 2R 40  werkend 1933 AAA
             
BOEi,  Nationale Maatschappij tot  Restaureren en Herbestemmen van Cultureel Erfgoed BV            
De Lijnden Lijnden hybride Brons 8GV  niet werkend 1967 AA

 

 

Door waterschappen op hun oorspronkelijke locatie bewaarde diesels - Peildatum september 2017

Eigenaar/beheerder            
naam gemaal Locatie Soort Aandrijving, merk en type Status Bouwjaar Waardering
Waterschap Scheldestromen            
Boreel Middelburg elektrisch Stork Hesselman, 6 cil. niet werkend 1953 AAA
De Piet Wolphaartsdijk elektrisch Werkspoor G0, 3 cil. niet werkend 1928 AAA
             
Waterschap Drents-Overijsselse Delta            
Ankersmit Deventer elektrisch Stork-Ricardo R 153, 3 cil. niet werkend 1965 A
             
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier            
Geestmerambacht Oudkarspel elektrisch Kromhout 4F-240, 4 cil. niet werkend 1967 AA
             
Defensiegemaal Bergen elektrisch Kromhout TS, 3 cil. niet werkend 1939 AAA