Bestuur en werkwijze

De activiteiten van de NGS vinden plaats op basis van de in de oprichtingsakte vastgestelde en in 1999 gewijzigde statuten en een huishoudelijk reglement.

Het dagelijks bestuur bestaat  uit zeven bestuursleden, waarbij de volgende taakverdeling overeengekomen is:

  • voorzitter: heeft de algehele leiding inclusief externe representatie
  • secretaris: verzorgt de schriftelijke voorbereiding en afhandeling van stukken, zowel intern als extern
  • penningmeester: verantwoordelijk voor het beheer van inkomsten en uitgaven

De andere D.B. leden zijn algemeen inzetbaar, maar hebben als specifieke taak het contact houden met de diverse aangesloten stichtingen.

Het bestuur wordt bijgestaan door een vijftal adviseurs die over een breed terrein, zowel beleidsmatig als technisch inhoudelijk, het bestuur deskundig bijstaan en adviseren.
Alle werkzaamheden van bestuur en adviseurs vinden plaats op vrijwillige en onbezoldigde basis.
Het dagelijks bestuur vergadert circa zes maal per jaar. Een maal per jaar (najaar) vind t een deelnemers bijeenkomst/algemene vergadering plaats, hierbij zijn in principe alle aangesloten stichtingen, donateurs en sponsoren welkom.
Door het op regelmatige tijden uitgeven van een zogenoemde nieuwsbrief (circa acht maal per jaar) en nieuwsflitsen worden de deelnemers, donateurs en sponsors op de hoogte gehouden van relevante feiten en gebeurtenissen.

ir. C.H.B.M. Ceelaert, secretaris
Sportlaan 63,
5242 GP Rosmalen
06-54637019
073-5220792
Mevr. I. de Vries, 2e secretaris
Venkelgaarde 21
3436 HT Nieuwegein
secretarisNGS2@gmail.com
P.J.M. Poelmann, voorzitter
Oud Huizerweg 22,
1411 GZ Naarden.
06-53244923.
poelmann@planet.nl
Mr. G.P. Dalhuisen, vice-voorzitter
Timmermansgilde 60,
3994 XK  Houten.
dal.kral@planet.nl
A.Spijksma, penningmeester
Tulipastrjitte 42
9051 NG  Stiens
auke@aspijksma.nl


J. Reijnen, 2de penningmeester
Meerstraat 2
6655 AS Puiflijk
reijnenjh@gmail.com
J.E. F. Landman,  bestuurslid
Wilde Zwaan 77
3752 KC  Bunschoten
jef.landman@hetnet.nl

J. van Raai,j adviseur
Postbus 133
7400 AC Deventer
jaap.vanraaij@tauw.nl

ir. C.J.M.Tak, adviseur
Zocherweg 2a
2613 ZV Delft
info@takarchi.nl

drs. P. Nijhof, adviseur
Albatroslaan 233
8241 CP Lelystad p.nijhof1@upcmail.nl
ing. C.D. van Rijn, adviseur
Lt. Gen. Foulkeslaan 2
2111 WH Aerdenhout
d.van.rijn@hetnet.nl

ing. G.M.H. Troost, adviseur
Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
Specialist molens en waterbouwkundige werken;
Afd. Conservering & Restauratie
g.troost@cultureelerfgoed.nl
   CONTACT

secretaris
ir. C.H.B.M. Ceelaert
Sportlaan 63,
5242 GP Rosmalen
06-54637019
073-5220792


Ontwerp  Realistatie