Doelstellingen

De hoofddoelstelling van de NGS is het bevorderen van de kennis over, het inventariseren en documenteren van, en het constructief meewerken aan mogelijk behoud en beheer van waardevolle gemalen gericht op de waterpeilbeheersing (niet zijnde windmolens) en de met deze gemalen ruimtelijk en/of functioneel een eenheid vormende kustwerken en terreinen.

In de praktijk ligt daarbij het accent op :

  • het fungeren als platform voor de aangesloten organisaties/stichtingen en het bijstaan bij het beheer van hun historische gemalen, zowel voor wat betreft de gebouwen als de installaties en hun museale taak
  • het bevorderen van de deskundigheid van bediening- en onderhoudsmedewerkers van de aangesloten stichtingen.
  • het coördineren en ondersteunen van nieuwe initiatieven die de hoofddoelstelling ondersteunen
  • het bevorderen van de belangstelling - in algemene zin - voor gemalen en het uitdragen van het belang van de bescherming van dit deel van het industriële erfgoed

De aandacht gaat daarbij niet alleen uit naar oude gemalen. Ook (nog) in bedrijf zijnde gemalen kunnen om technische - historische - en/of esthetische redenen hiervoor in aanmerking komen .
Inhoudelijk worden de doelstellingen ingevuld door onder andere de volgende activiteiten:

  • inventarisatie, documentatie en selectie van in functie zijnde en buiten gebruik gestelde bemalingsinrichtingen
  • landelijke  coördinatie van activiteiten voor het behoud en beheer van waardevolle stoom-,diesel- en elektrische gemalen
  • kweken van draagvlak voor het behoud van waardevolle installaties
  • bevorderen van de onderlinge samenwerking van organisaties die  waardevolle installaties beheren.
  • faciliteren van de opleiding van vrijwilligers voor bediening en onderhoud van stoom-, diesel- en elektrische gemalen
  • fondsenwerving

CONTACT

secretaris
ir. C.H.B.M. Ceelaert
Sportlaan 63,
5242 GP Rosmalen
06-54637019
073-5220792


Ontwerp  Realistatie