Doelstellingen

De hoofddoelstelling van de NGS is het bevorderen van het behoud en beheer van cultuurhistorisch waardevolle oppervlaktegemalen, niet zijnde molens, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

In de praktijk ligt daarbij het accent op :

 • Landelijke kennis en informatie over deze gemalen te inventariseren, te documenteren en uit te dragen;
 • Belangenbehartiging bij relevante organisaties voor een duurzaam behoud van deze gemalen;
 • Het zijn van een samenwerkingsplatform voor de Deelnemers die deze gemalen daadwerkelijk beheren;
 • Het verzorgen van publicaties
 • Voorts al hetgeen te doen dat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De aandacht gaat daarbij niet alleen uit naar oude gemalen. Ook (nog) in bedrijf zijnde gemalen kunnen om technische - historische - en/of esthetische redenen hiervoor in aanmerking komen .
Inhoudelijk worden de doelstellingen ingevuld door onder andere de volgende activiteiten:

 • inventarisatie, documentatie en selectie van in functie zijnde en buiten gebruik gestelde bemalingsinrichtingen
 • landelijke  coördinatie van activiteiten voor het behoud en beheer van waardevolle stoom-,diesel- en elektrische gemalen
 • kweken van draagvlak voor het behoud van waardevolle installaties
 • bevorderen van de onderlinge samenwerking van organisaties die  waardevolle installaties beheren.
 • faciliteren van de opleiding van vrijwilligers voor bediening en onderhoud van stoom-, diesel- en elektrische gemalen
 • fondsenwerving

CONTACT

secretaris
ir. C.H.B.M. Ceelaert
Sportlaan 63,
5242 GP Rosmalen


Ontwerp  Realistatie