Overzicht nieuwsbrievenNieuwsflits 36; Impressie Vrijwilligersdag NGS 2018
Nieuwsflits 35; NGS in de pers
Nieuwsflits 34; Willem Wolff prijs.
Nieuwsflits 33; belangrijke data in 2018
Nieuwsflits 32; Impressie 30-jarig jubileum NGS
Nieuwsflits 31; GMB nieuwe sponsor NGS
Nieuwsflits 30; Gemalenpluim NGS uitgereikt!
Nieuwsflits 29: Vertel Cafe oude stationaire motoren
Nieuwsflits 27: Oproep nominatie NGS Gemalenpluim 2017
Nieuwsflits 26: Impressie Vrijwilligersdag NGS 2017.
Nieuwsflits 25; Belangrijke data in 2017
Nieuwsflits 24; Foto-expositie gemalen Stichtse Rijnlanden
Flits 23; Peter Nijhof geridderd
Flits 22; Interesse in "De week van Ons Water"?
Flits 21; Impressie Vrijwilligersdag 2016 (Museumgemaal Cremer/Winschoten)

 

Blijf op de hoogte:
E-mail:

Ik ontvang graag:
NGS Nieuwsflits

brief1 Deelnemersdag 2013

gemalen.nl  
 
Nieuwsbrief 1Verslag deelnemersdag 1-11-2013

Deze dag werd ons aangeboden door het Hoogheemraadschap van Rijnland en we werden met een heerlijk kopje koffie ontvangen. Ook mochten we van een goede lunch genieten, waarvoor Hartelijk dank!

1  opening
De voorzitter spreekt een hartelijk welkom uit naar de 34 aanwezigen, waaronder naast de deelnemers ook een aantal gasten aanwezig waren. In het bijzonder worden welkom geheten onze webmaster Peter Marinus, de vormgever Paul Noordermeer van P&ontwerp en Rutger Polderman van Bureau voor Monumenten- en Restauratieadvies.

2  mededelingen      
Van de voorzitter krijgen de ‘onbekende’ gasten de gelegenheid zich even voor te stellen:
de heer ing G.M.H. Troost:     adviseur molens/sluizen bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed
de heer ing G.J.M. Leereveld:    groepshoofd werkgroep gemalen bij onze sponsor Tauw
de heer Gerard Hollanders:    Putter Historisch genootschap en Putter Stoomgemaal
de heer Simon Dupper:        bestuurslid van gemaal De Hooge Boezem achter Haastrecht
de heer Auke Spijksma RA:     Stichting Waterschapserfgoed en bestuurslid NGS

3 verslag deelnemersvergadering 2 november 2012 (Jubileum)
Akkoord met verslag.
       
4 jaarverslag 2012
-tekstuele wijziging wordt aangebracht bij ‘Hooft van Benthuizen’ waar de gemeente Binnenmaas heet.
-advies om het woord Award te vervangen door een Nederlandse omschrijving bv. Prijs
Verder tekstueel akkoord.

Naar aanleiding van wordt gevraagd naar de stand van zaken rond het gemaal ‘Hooft van Benthuizen’ hetgeen als een verloren zaak beschouwd kan worden. Er staan geen waardevolle machines meer in, maar het is wel een ‘monumentale doos’. Het is nog niet gesloopt vanwege de aanwezigheid van vleermuizen. De NGS heeft zich er fors voor ingezet, samen met de Bond Heemschut. Jan Reinen heeft diverse malen acte de présence gegeven, maar het mocht niet baten. Bond Heemschut heeft de procedure niet doorgezet.
Er wordt vanuit de vergadering gevraagd alsnog contact te zoeken met het gemeentebestuur. De voorzitter zegt toe het nog eens in het bestuur te bespreken, maar vraagt zich af of het wel zin heeft. Ook moet het juridisch wel zinvol zijn. Vanuit de zaal wordt aangegeven, dat het niet zinvol is, omdat gemeente en actiegroep niet op één lijn zitten. Bij de gemeente is de wil niet aanwezig en dan is het trekken aan een dood paard.
De RCE bij monde van de heer Peter Nijhof geeft aan via BOEi te proberen contact te leggen met de projectontwikkelaar.

5 rooster van aftreden
De voorzitter spreekt zijn verdriet uit over het vertrek van Karst Heinen, maar spreekt daarna toch onmiddellijk zijn grote waardering uit voor zijn werk als penningmeester gedurende 12 jaar. Karst had direct alles goed op de rit gezet, was uiterst secuur en altijd had hij de zaakjes in en op orde. Er is nooit één onvertogen woord gevallen.
Zijn vertrek is ook jammer omdat hij als mens op plezierige wijze gewerkt heeft binnen het bestuur.
Als dank overhandigt de voorzitter hem de NGS-bokaal.
 
Van adviseur Harry Bouwman nemen we op de Vrijwilligersdag 11-4-2014 afscheid.

De voorzitter heet vervolgens Auke Spijksma en Jef Landman hartelijk welkom.
Het is prettig om juist in deze tijd weer bestuursleden gevonden te hebben, die zich in willen zetten voor cultureel erfgoed.

De heer Auke Spijksma RA is door het bestuur als bestuurslid benoemd bij coöptatie met ingang 1-11-2013.
Auke Spijksma, die vele jaren register-accountant is geweest en die gewerkt heeft voor diverse waterschappen en nu bestuurslid is van Stichting Waterschapserfgoed in Fryslân. Daarnaast heeft hij vele bestuurlijke en toezichthoudende functies bekleed.

Auke Spijksma neemt het penningmeesterschap per 1 januari over. Er zal een proces-verbaal van de overdracht gemaakt worden door ex-penningmeester, opvolgend penningmeester en secretaris. Officieel zal het penningmeesterschap overgaan bij de vaststelling van de jaarrekening 2013.

De heer ir.  J.E.F. Landman wordt als vertegenwoordiger van een rechtspersoon tot bestuurslid benoemd.
Jef wordt bij acclamatie benoemd door de vergadering als vertegenwoordiger van een rechtspersoon.
Bij acclamatie gebeurde dat bij een keizer, die ook moest speechen. Jef neemt de uitdaging aan en doet dat met stemverheffing, zonder voorbereiding. We kennen hem van de vorige vrijwilligersdag en hij is  secretaris/penningmeester van Stichting oude gemaal De Ronde Hoep Hij heeft 8 jaar al gebuffeld om herstel voor elkaar te krijgen en volgend jaar mogelijk zal het een geheel functionerend gemaal opleveren van exact 100 jaar oud. Jef Landman is sinds 2008 lid van het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Eem en nu lid van het algemeen bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe

6 Financiën
De belangrijkste uitgave is de uitgave voor de nieuwe website. Wel haakt volgend jaar sponsor Heijmans met ingang van 1-1-2014 af . We zijn op zoek naar een nieuwe sponsor. Achtergrond moet zijn: hart voor dit werk en niet automatisch ‘wat levert het me op’.
Het aantal donateurs blijft ongeveer gelijk en er zijn geen verdere bijzonderheden.
Dankzij onze sponsors kunnen we de werkzaamheden goed voortzetten.

7 Presentatie nieuwe website

Peter Marinus als webmaster licht toe waarom er een nieuwe website is gebouwd. Het gemalenbestand wat beheerd wordt door Rutger Polderman is nu in de website opgenomen. De ambitie was: inventarisatie verder ontsluiten ook voor bv. de ‘leek’. Die ambitie is mede opgepakt door onze adviseur Daan van Rijn. De website bevat veel meer informatie en is ontsloten voor een veel breder publiek. Er is twee jaar aan gewerkt door deze groep samen met de vormgever Paul Noordermeer  die ook het boek ‘Het water de baas’  en de ‘Groene kaartposter’ heeft helpen vormgeven. en Peter Marinus als webmaster.
Op basis van ‘Het water de baas’ is  de ontwikkeling op de website uitgewerkt. Paul is zelf enthousiast geworden en kijkt nu anders naar ons land. Er is eenheid in stijl gehouden en de website is vooral gebruiksvriendelijk gemaakt. De webmaster heeft een goede prestatie geleverd: een mooi project en ook te bedienen met tablet.
De deelnemers staan er met doorlinks op. Ook staan de deelnemers er op de kaart, foto en omschrijving.
Er staan tweeduizend gemalen in. Vele waterschappen zijn  achter de broek gezeten voor coördinaten. Het meeste werk was de inventarisatie en zal dat blijven vanwege de voortdurende actualisatie.
Er zitten zeer goede zoekfuncties in.
Ook foto’s kunnen aangemeld en  later toegevoegd worden. De foto moet wel bewerkt worden en dat kost tijd en wordt stapsgewijs uitgevoerd. Ook kunnen er verwijzingen naar goede filmpjes van You Tube geplaatst worden.
De Nieuwsflits en de Nieuwsbrief gaat via website lopen. Men kan zich daarvoor zelf aan- en afmelden via www.gemalen.nl onder de kop Actueel. Of via http://www.gemalen.nl/nieuwsbrief_nr.asp?id=9


Gevraagd wordt nog eens na te denken of er een deel educatief te maken is: geschikt voor spreekbeurten en werkstukken. Daarvoor wordt verwezen naar de website van de Unie van Waterschappen.

Op het gebruik van de gegevens zitten geen auteursrechten, maar het is gewoonte om de bron van herkomst te vermelden.
Wijzigingen kunnen doorgegeven worden, maar bestuur beoordeelt vervolgens plaatsing/aanpassing.

De heer Simon Dupper geeft een warm compliment voor de fraaie digitale presentatie. Ook in Haastrecht heeft men met  professionele hulp een interactieve digitale presentatie ontworpen. Doel was meer doen met de jeugd. Men is daar enthousiast om mensen zelf aan de praat te krijgen. Trek het uit de techniek en transponeer het naar dagelijkse dingen.

Vanuit  de zaal volgt een daverend applaus voor de fraaie website en de presentatie.

8 Landelijke Gemalen vrijwilligersdagen terugblik en vooruitblik
De vrijwilligersdag in 2012 was bij waterschap Rivierenland en De Tuut een groot succes.
De voorbereiding voor 2013 vindt plaats door het driemanschap Jan Reinen, Jef Landman en Peter Nijhof.
Op 11-4-2014 vindt het plaats bij De Hooge Boezem in Haastrecht en stoomgemaal Teijlingens te Kamerik met centraal thema: educatie. De dag wordt gesponsord door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

9 uitwisseling ervaringen     
Er wordt gevraagd naar de Anbi-wijzigingen die het Rijk per 1-1-2014 doorvoert.
In elk geval zal bij liquidatie van een stichting of vereniging in de statuten vastgelegd moeten worden wat er gebeurt bij opheffing met een positief saldo.
De belastingdienst eist heldere informatie op de website van elke Anbi-status bezittende stichting of vereniging.
De voorwaarden zijn stevig verwoord in een brief van de belastingdienst, die verzonden is aan alle Anbi-bezitters. Die voorwaarden zijn zeer ‘organisatiegebonden’ en men dient zelfs voor 1-12-2013 het adres van de eigen internetsite op te geven waar de belastingdienst de gegevens kan vinden.
Voor de NGS-website hebben wij dat al opgegeven. De NGS-site bevatte al bijna alles, wat verplicht is om openbaar maken.
Er wordt de deelnemers aangeraden dat voor de eigen website zelf te regelen. Het is een eigen verantwoordelijkheid.
Keuze is niet eenvoudig: jaarlijks  mag men 10 % overhouden van wat je binnenkrijgt.  Energiebelasting krijg je alleen terug als je ANBIstatus hebt
De vraag of een stichting zonder website gebruik zou kunnen maken van de NGS website zal worden onderzocht maar het blijft een eigen verantwoordelijkheid van elke stichting of vereniging zelf. De ervaring van aanleveren van complete en juiste gegevens zijn echter niet positief. Het roept erg veel onnodig werk op. Men kan het beter zelf regelen in verband met de ‘organisatiegebonden gegevens’.

Er wordt gevraagd of de NGS redenen kent van deelnemers die niet op de deelnemersdag komen, want het zijn wel bijna altijd dezelfde personen die aanwezig zijn. (noot secr. een eerder onderzoekje gaf nauwelijks bruikbaar inzicht, maar wel is bewust één deelnemersdag omgezet in een vrijwilligersdag en dat was succesvol)
Door de RCE wordt aandacht gevraagd voor het ‘stoomplatform’. De stoomgemalen zijn daarvoor door de RCE uitgenodigd voor een eerste kennisuitwisseling in december.

 Men vindt het bijzonder jammer dat er geen gezamenlijke Nationale Molen- en Gemalendag meer is, vanwege de sponsor-eis bij de Vereeniging De Hollandse Molen. De Nationale Molendag vindt nu altijd plaats op de 2e zaterdag in mei en de Gemalen sluiten zich daar nog steeds op dezelfde dag bij aan. Er is dus niets veranderd, behalve dat de landelijke p.r. misgelopen wordt. De NGS blijft het gewoon de Nationale Molen&Gemalendag noemen.

Er wordt een boekje van De Tuut als voorbeeld getoond voor het maken van reclame door uitgevers die zo’n boekje maken met betalende adverteerders.
Op vrijdag 15 november aanstaande komt er een nieuw boek uit over de geschiedenis van de stoombemaling in Het Land van Maas en Waal. Naast de bouw, de geschiedenis en de restauratie van stoomgemaal De Tuut komen ook de overige stoomgemalen in het gebied aan de orde.

10 rondvraag
Zie punt 9                        

Na afloop en een voortreffelijke lunch vindt een bezoek aan gemaal Koning Willem-Alexander te Katwijk plaats.  De rondleiding in het gemaal en informatie over het Hoogheemraadschap wordt verzorgd door de heer Piet Kuijt. Een hele goede en fijne uitleg. En dus was het weer een zeer geslaagde deelnemersdag.

Voor foto’s kijk op de foto’s van Ad Hartjes :
https://skydrive.live.com/?id=11BE9A804B4F4C70!1112&cid=11be9a804b4f4c70&authkey=!AiR6tnKcLLzUCv4

Opgesteld 2-11-2013 concept vs1
R van Gaalen

 

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Gemalen Stichting
www.gemalen.nl